El present avís legal estableix les condicions d’aquest lloc web pertanyent a El Jardí del Benestar (d’ara endavant El Jardí del Benestar SL), amb domicili social a Moll de Barcelona WTCB Edifici Sud, planta baixa, local 3 08039 • Barcelona, ​​amb CIF B65453375


1.Condicions d’Ús i la seva acceptació.
Aquestes condicions regulen l’ús d’aquesta web per a l’usuari d’Internet, i expressen l’acceptació plena i sense reserves del mateix de totes i cadascuna de les condicions i restriccions que estiguin publicades a la web en el moment en què accedeixi a aquesta.
L’accés a la web i / o la utilització de qualsevol dels serveis en ella inclosos suposarà l’acceptació de totes les condicions d’ús. El Jardí del Benestar S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment la web i els serveis oferts, incloent la modificació de les condicions d’ús. Per això es recomana a llegir-vos aquest Avís Legal tantes vegades com accedeixi a la web.


2. Condicions d’utilització de la web
L’usuari ha d’utilitzar la web de conformitat amb els usos autoritzats. Queda expressament prohibida la utilització de la web o de qualsevol dels seus serveis amb fins o efectes il.lícits, contraris a la bona fe, a l’ordre públic o el que estableixen les condicions d’ús. Queda igualment prohibit qualsevol ús lesiu de drets o interessos de tercers o que, de totes maneres, dificultin la utilització per part d’altres usuaris la normal utilització del web i / o els seus serveis. La utilització del web és gratuïta per a l’usuari.


3. Drets de Propietat Intel.lectual i Industrial.
Tots els continguts de les web (marca, noms comercials, imatges, icones, disseny i presentació general de les diferents seccions) estan subjectes a drets de propietat intel lectual o industrial del Jardí del Benestar SL o de tercers. En cap cas l’accés a la web implica que per part del Jardí del Benestar SL o del titular d’aquests drets: (1) s’atorgui autorització o llicència sobre aquests continguts, (2) es renunciï, transmeti o cedeixi totalment o parcialment cap dels seus drets sobre aquests continguts (entre d’altres, els seus drets de reproducció, distribució i comunicació pública).
No podran realitzar utilitzacions de la web i / o dels seus continguts, diferents de les expressament autoritzades per El Jardí del Benestar SL. Cap usuari d’aquesta web pot revendre, tornar a publicar, imprimir, baixar, copiar, retransmetre o presentar cap element d’aquest web ni dels continguts de la mateixa sense el consentiment previ per escrit del Jardí del Benestar SL, llevat que la llei permeti, en mesura raonable, copiar o imprimir els continguts per a ús personal i no comercial mantenint inalterats, en tot cas, el Copyright i altres dades identificatives dels drets del Jardí del Benestar SL i / o del titular dels drets d’aquests continguts.
Aquest web i els seus continguts estan protegits per les lleis de protecció de la Propietat Industrial i Intel.lectual internacionals i d’Espanya, ja sigui com a obres individuals i / o com a compilacions. L’usuari no pot esborrar ni modificar de cap manera la informació relativa a aquests drets inclosos a la web. Queden reservats tots els drets a favor del Jardí del Benestar SL o del titular dels mateixos.


4. Exclusió de Garanties i responsabilitat
a) Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del web
El Jardí del Benestar S.L. no garanteix i no assumeix cap responsabilitat pel funcionament del web i / o els seus serveis. En cas de produir interrupcions en el seu funcionament El Jardí del Benestar SL tractarà, si això fos possible, de advertir a l’usuari. El Jardí del Benestar S.L. tampoc garanteix la utilitat de la web i / o els seus serveis per a la realització de cap activitat en particular, la seva fiabilitat ni que l’usuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s’ofereixin. El Jardí del Benestar S.L. està autoritzat a efectuar quantes modificacions tècniques siguin precises per a millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del sistema i de la seva connexió. Llevat que s’indiqui expressament un termini, la prestació dels serveis té en principi una durada indefinida, però, El Jardí del Benestar SL està autoritzat a donar per acabats algun dels serveis o l’accés a la web en qualsevol moment. Sempre que això fos possible, El Jardí del Benestar SL tractarà de comunicar amb antelació a l’usuari.


b) Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts
Els continguts de tot tipus inclosos en la web que es troben disponibles per al públic en general, faciliten l’accés a informació, productes i serveis subministrats o prestats per El Jardí del Benestar SL o pels anunciants de la web. Aquests continguts són facilitats de bona fe per El Jardí del Benestar SL amb informació procedent, en ocasions, de fonts diferents a El Jardí del Benestar SL. Per tant, El Jardí del Benestar S.L. no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, per tant queda exclòs qualsevol tipus de responsabilitat del Jardí del Benestar SL que pogués derivar pels danys causats, directament o indirectament, per la informació a la qual s’accedeixi per mitjà del web. El Jardí del Benestar S.L. no garanteix la idoneïtat dels continguts inclosos a la web per a fins particulars i / o comercials de qui accedeixi a aquesta. En conseqüència, tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en les mateixes s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho faci, i El Jardí del Benestar SL no respondrà en cap cas i en cap mesura pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles a la web. Així mateix, El Jardí del Benestar S.L. no serà en cap cas responsable per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers i les que es pugui accedir a través del web.


c) Exclusió de garanties i responsabilitat per enllaços a altres pàgines
El web pot permetre a l’usuari el seu accés per mitjà d’enllaços a altres pàgines web. El Jardí del Benestar S.L. no respon ni fa seu el contingut de les pàgines web enllaçades, ni garanteix la legalitat, exactitud, veracitat i fiabilitat de la informació que incloguin. L’existència d’un enllaç no suposarà l’existència de relació de cap tipus entre el Jardí del Benestar SL i la titular del lloc enllaçat. El Jardí del Benestar S.L. no tindrà cap tipus de responsabilitat per infraccions o danys que es causen a l’usuari oa tercers pel contingut de les pàgines web a les quals es trobi unides per un enllaç.


5. Jurisdicció i llei aplicable.
Les condicions d’ús i els serveis oferts en la web es regeixen per la Llei Espanyola.
El Jardí del Benestar S.L. no té cap control sobre qui o quins poden accedir a la seva web i on poden estar emplaçats. Tot i que El Jardí del Benestar S.L. és conscient d’això, això no significa que se sotmeti a les jurisdiccions de països estrangers, en cas de conflicte o reclamació en relació al web o qualsevol dels serveis que s’hi presten, les parts acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya)

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Amb la informació que li proporcionarem a continuació El Jardí del Benestar SL , Vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

El Jardí del Benestar S.L. , Compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractats d’acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos, segons el Reglament 1720/2007, de 21 de desembre.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades Personals (LOPD), en transposició de la normativa europea de la Directiva 1995/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, i la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, l’informem que les dades personals que ens faciliti, seran tractades amb confidencialitat i incorporades a un fitxer responsabilitat del Jardí del Benestar SL , I seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, desenvolupar, comercialitzar i informar dels serveis i / o productes de la nostra empresa, durant i fins i tot finalitzada la seva relació amb nosaltres per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar, tret que ens manifesti el contrari.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i demanat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, dirigint-se per escrit a El Jardí del Benestar SL , Domiciliada al Moll de Barcelona s / n planta 1 local 3, 08039 Barcelona o enviant un email a info@eljardidelbenestar.com indicant l’assumpte: Política de Privacitat.

Fem saber que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats comercials que els exposats.

A la nostra pàgina web no hi ha Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.